شلیک تیر به سوی هدف - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

شلیک تیر به سوی هدف

  1. وارد شدن از روی پیشخوان با پرتاب تاس ۶-۲ که در حالی که تنها خان باز خان-دو باشد و در ادامه مهره‌ی تک حریف که بر روی هشتمین خان قرار گرفته است، زده شود.

زبان‌ها
ثبت ترجمه