تعداد کیث - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

تعداد کیث

  1. فرمولی که توسط تام کیث برای گرفتن تصمیمات مکعب در بازی های رقابت سرعت محض ابداع شده است. این اصلاحیه‌ای از [تعداد خال‌های] (pip-count) پایه است که برای در نظر گرفتن عناصر توزیع مهره‌ها طراحی شده است. تعداد کیث هر بازیکن، تعداد خال شمار اوست، که برای هر تعداد مهره اضافه‌تر از ۱ که در خان-یک باشد به اضافه ۲ می‌شود، برای هر تعداد مهره اضافه‌تری از ۱ که در خان-دو باشد به اضافه‌ی ۱ می‌شود، به ازای تعداد مهره‌ی اضافه تری از ۳ که در خان-سوم باشد به اضافه‌ی ۱ می‌شود، به اضافه 1 برای هر فضای خالی در خان‌های چهار، پنج، یا شش. سپس بازیکنی که [نوبت پرتابش] (on-roll) باشد تعداد خود را یک هفتم افزایش می دهد (به پایین گرد می‌شود).

    کیث توصیه می کند:

    • اگر تعداد شما بیش از ۴ عدد اضافه‌تر از تعداد حریفتان نباشد داو بدهید.
    • اگر تعداد شما بیش از ۳ عدد اضافه‌تر از تعداد حریف شما نباشد داو مجدد بدهید.
    • اگر تعداد داو دهنده حداقل ۳ عدد از تعداد شما بیشتر شود، داو را قبول کنید.

زبان‌ها
ثبت ترجمه