فرمول داو کلاینمن - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

فرمول داو کلاینمن

  1. [پیشنهاد شده توسط دنی کلاینمن.] دستورالعملی برای مدیریت مکعب در موقعیت‌های رقابت سرعت محض. K = (D+4)*(D+4) / (S-4) را محاسبه کنید، که در آن D تعداد خال شمار بازیکن منهای تعداد حریف است، و S مجموع تعداد خال‌شمار‌ها است. کلاینمن می گوید که یک بازیکن باید داو نخست در صورتی که K > 0.44 باشد پیشنهاد کند، یا داو مجدد بدهد در صورتی که K> 0.61 باشد و حریف باید یک داو یا داو مجدد را بپذیرید اگر که K < 1.2 دو برابر شود.

زبان‌ها
ثبت ترجمه