تناقص کودر - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

تناقص کودر

  1. موقعیتی که هم داو و هم صحيح بیور صحیح است. این فقط در بازی پولی و با قانون جاکوبی می تواند اتفاق بیفتد. با دادن پیشنهاد داو، بازیکن ضعیف‌تر ارزش کاملی برای مارس بالقوه خود بدست می‌آورد، بنابراین ارزش خالص او را افزایش می‌دهد. با این حال، تا زمانی که این ارزش سهام منفی باقی بماند، حریف باید بیور بدهد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه