تختِ - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

تختِ

  1. یکی از چهار چارک که فضای بازی را ایجاد می‌کنند: تختِ خانه شما، تختِ بیرونی شما به علاوه‌ی تختِ خانه و تختِ بیرونی حریف.

  2. تختِ خانه یکی از بازیکنان. برای مثال تختِ مستحکم به تختِ خانه که با چندین خان ساخته شده اشاره دارد. یک تختِ n-خان به تختِ خانه که با n خان ساخته شده اشاره دارد. تختِت رو بساز به معنای بستن تمامی خان‌های تختِ خانه خودتان می‌باشد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه