تعداد تورپ - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

تعداد تورپ

  1. فرمولی که توسط ادوارد تورپ برای گرفتن تصمیمات مکعب در بازی‌های رقابت سرعت محض ابداع شده است. این اصلاحیه‌ای از خال‌شمار اولیه است که برای در نظر گرفتن عناصر توزیع مهره طراحی شده است. تعداد تورپ هر بازیکن تعداد پیپ خال‌شمار او، به اضافه‌ی ۲ برای هر مهره‌ای که او هنوز روی صفحه‌ی تخته نرد دارد، منهای ۱ برای هر یک از خان‌های اشغال شده تختِ خانه خودش، به اضافه‌ی ۱ برای هر مهره‌ی روی خان-یک. سپس بازیکنی که نوبتش است تعداد خود را در صورتی که بیشتر از ۳۰ نباشد تا ۱۰ درصد افزایش می دهد.

    • داو مجدد در صورتی که تعداد شما بیش از ۱ اختلاف با تعداد حریف نداشته باشد.
    • پذیرفتن داو اگر تعداد شما بیش از ۲ اختلاف با تعداد حریف نداشته باشد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه